Visualització de contingut web

Serveis de Verificació de Títols Universitaris i NO Universitaris

El Ministeri d'Educació, proporciona els serveis de Verificació de Títols Universitaris i Verificació de Títols NO Universitaris.

 • Verificació de Títols Universitaris, proporciona el títol coincident amb la consulta realitzades on s'indica:

1. Dades del centre:

 • Codi d'Universitat
 • Universitat
 • Codi Centre
 • Centre

2. Dades del títol:

 • Codi de la titulació
 • Titulació
 • Codi del tipus de títol
 • Tipus de títol
 • Data d'Expedició
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Nombre de Títol
 • Registre universitari

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_VERIFICACION_TITULOS_UNIVERSITARIOS

EjemploVerificacionTitulosUniversitarios

Estudios Universitarios PRE-Bolonia

Titulaciones_homologaciones

Titulaciones_libros

 

 • Verificació de Títols NO Universitaris, proporciona el títol coincident amb la consulta realitzades on s'indica:

1. Dades del centre

 • Centre
 • Codi de Centre

2. Dades del titule

 • Codi de Titulació
 • Titulació
 • Codi de Tipus de Títol
 • Tipus de títol
 • Tipus d'estudis a què pertany el títol
 • Nivell del títol
 • Data d'expedició del títol
 • Codi del País d'Expedició
 • País d'Expedició
 • Nombre de registre autonòmic
 • Nombre de registre assignat pel MEC
 • Nombre d'Orde del Llibre en què figura el Registre Oficial
 • Nombre de llibre en què figura el Registre Oficial
 • Nombre de foli del llibre en què figura el Registre Oficial

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servici:

Contrato Integración WS_VERIFICACION_TITULOS_NO_UNIVERSITARIOS

EjemploVerificacionTitulosNOUniversitarios

Codigos_titulacion_no_universitarios

 

Per a interaccionar amb la plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment el titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario Solicitud Acceso

Plantilla procedimientos administrativos