Visualització de contingut web

Introducció

Inici

En compliment de la Llei 11/2007 i el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret 165/2010, de 8 d'octubre del 2010 i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 14 d'octubre del 2010, l'Administració té com a objectiu reduir la documentació que els ciutadans han d'aportar per a la realització de tràmits administratius, així doncs, l'Administració ha de ser capaç d'obtindre la informació directament de les fonts que l'originen.

Davall este marc normatiu, sent reforçat i impulsat amb la publicació del Decret 220/2014, de 12 de desembre d'Administració Electrònica, la Generalitat potència la interoperabilitat entre aplicacions, facilitant l'intercanvi d'informació entre els diferents departaments de la Generalitat, així com entre ells i la resta de les administracions públiques.

Des del punt de vista tecnològic, esta interoperabilitat s'instrumenta a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, (d'ara en avant PAI), emmarcada en el projecte e-SIRCA, l'objectiu de la qual és oferir i facilitar servicis web a les diferents entitats de la Comunitat Valenciana, inclosa la mateixa Generalitat.

La plataforma oferix un entorn on publicar els servicis de les administracions, permet la integració, al mateix temps que oferix un entorn d'execució, una passarel•la entre administracions, i un entorn segur i monitoritzable. Facilitant, en definitiva, a les aplicacions que estiguen autoritzades, la realització de les consultes necessàries per a verificar les dades d'un ciutadà que ha iniciat un tràmit amb l'Administració, i l'allibera de l'obligació d'aportar la dita documentació.

Què és la interoperabilitat?

S'entén per interoperabilitat la capacitat dels sistemes d'informació, i per tant dels procediments a què estos donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells.

Així doncs, es considera que la interoperabilitat és important per:

 • És necessària per al desenvolupament, cooperació, integració i prestació de servicis conjunts, a tots els nivells.
 • És fonamental per a la transferència de tecnologia i per a la realització d'aplicacions facilitant el desenvolupament de l'Administració Electrònica.
 • caràcter estratègic, des dels punts de vista econòmic i tècnic.

Tipus d'Interoperabilitat

 • Interoperabilitat organitzativa: Conjunt de les polítiques de col•laboració entre les organitzacions amb diferents estructures internes i nivells de servicis que desitgen intercanviar informació entre elles.
 • Interoperabilitat semàntica: Capacitat d'entendre's entre sistemes d'informació que han sigut definits per diferents organismes i amb diferents orígens. La semàntica pretén definir tant l'estructura com el significat de la dada a intercanviar.
 • Interoperabilitat tècnica: Conjunt de característiques tècniques que permeten garantir l'intercanvi físic i lògic de dades a través dels sistemes d'informació dels diferents organismes que es van a comunicar.

Dins de la Interoperabilitat Tècnica s'enmarca la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

Què oferix?

La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat oferix la possibilitat d'integrar de forma senzilla i segura, els existents i futurs servicis web involucrats en l'Administració Electrònica, basant-se en:

 • Suport únic a peticions de tipus síncron, asíncron i paral•lel (Split Join).
 • Firma de missatge variable i suport WSS complet.
 • Orquestració de processos implementada en el mateix bus.
 • Consola d'alertes i monitoratge configurable.
 • Autorització i Autenticació extensible a estàndards de mercat: LDAP, SAML, SSO, etc.
 • Gestió de polítiques extensible i configurables a grups de servicis.
 • Funcionalitats de gestió i administració de les peticions realitzades, a partir d'una ferramenta a mesura d'administració de la plataforma.

 

Així, la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es constituïx en una peça fonamental per a la modernització de l'administració pública, en facilitar:

 • Actualització dels sistemes d'intercanvi d'informació.
 • Accés via Internet.
 • Minimitzar el temps de procés de sol•licituds
 • Independència dels orígens d'informació (interlocutor únic).
 • Foment de la reutilització
 • Canal homogeni i independent del proveïdor / consumidor
 • Oferit una vegada, consumit per múltiples entitats

El disseny conceptual facilita l'intercanvi d'informació.