Visualització de contingut web

Consulta de Concessions de Subvencions i Ajudes registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat pertanyent al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posa a la disposició dels organismes públics el Servei de Consulta de Concessions de Subvencions i Ajudes registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajuda (BDNS).

El servei ofereix un llistat de totes les concessions d'un ciutadà, empresa o entitat registrada en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS) en el període sol·licitat, ja siga per sentència judicial ferma o per sanció administrativa en els supòsits contemplats en les lleis. Aquest període no pot superar els 5 anys, en cas de no indicar període es retornen totes les concessions dels últims 5 anys.

Les dades dels diferents certificats seran proporcionats per la intervenció General de l'Administració (IGAE).

Es retornaran les següents dades.

  • Dades titular.
  • Documentació.
  • Nom i cognoms.
  • Data des de.
  • Data fins a.
  • Dades identificació.
  • País.
  • Nom.
  • Concessions. (Cadascuna d'elles contindrà les següents dades)
  • Administració.
  • Òrgan.
  • Convocatòria.
  • Tipus concessió.
  • Import concedit.
  • Import pagat.
  • Import reintegrat.
  • Data recepció.
  • Data resolució.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integración WS_IGAE_CONSULTA_CONCESIONES

EjemploConsultaConcesiones.zip

EjemploConsultaConcesionesAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario_Acceso_Servicio
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls