Visualització de contingut web

Consulta de Concessions per la regla MINIMIS registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS)

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat pertanyent al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posa a la disposició dels organismes públics el Servei de Consulta de Concessions per la regla MINIMIS registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajuda (BDNS).

Aquest servei ofereix un llistat de totes les concessions a les quals aplica la regla MINIMIS vigents d'un ciutadà o empresa registrades en la Base de dades de Subvencions i Ajudes (BDNS) en el període sol·licitat, aquest període no pot superar els 2 anys, en cas de no indicar període es retornen totes les concessions dels últims 2 anys.

En aquest Servei es pot consultar, per a un beneficiari, l'historial de concessions de subvencions rebudes afectades per la regla de MINIMIS, segons es regulen en Els Reglaments de la Unió Europea vigents en l'actualitat, a saber:

  • Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de MINIMIS.
  • Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de MINIMIS en el sector agrari (DOUE L 352/9, de 24.12.2013).
  • Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de MINIMIS en el sector de la pesca i de l'aqüicultura.
  • Reglament (UE) 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril de 2012 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de MINIMIS concedides a empreses que presten serveis d'interés econòmic general.

No obstant això, cal tindre en compte que l'apartat 1 de l'article 6 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de MINIMIS estableix, que abans de concedir una ajuda, l'Estat membre haurà d'obtindre de l'empresa de què es tracte una declaració, escrita o en suport electrònic, referent a totes les altres ajudes de MINIMIS rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguen subjectes a aqueix Reglament o a altres reglaments de MINIMIS.

D'altra banda, l'apartat 2 de l'article 6 del citat Reglament 1407/2013 disposa que en cas que un Estat membre haja establit un registre central de les ajudes de MINIMIS que continga informació completa sobre tota ajuda de MINIMIS concedida per qualsevol autoritat de dita Estada membre, l'apartat 1 deixarà d'aplicar-se des del moment en què el registre abaste un període de tres exercicis fiscals.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix el règim jurídic de la Base de dades Nacional de Subvencions, no configura expressament a la BDNS com a registre central de les ajudes de MINIMIS ni li atribueix les funcions pròpies d'aquest registre.

Ara bé, entre les funcions de la BDNS es troben la millora de la gestió i la col·laboració en la lluita contra el frau de subvencions i ajudes públiques. En estar obligats a subministrar informació a la BDNS les administracions públiques així com els organismes i entitats vinculades o dependents d'elles concedents de subvencions i ajudes públiques, la BDNS ha de contindre informació sobre les concessions de subvencions i ajudes als beneficiaris.

Aquesta informació centralitzada que ofereix la BDNS pot ser d'utilitat a l'hora de realitzar les comprovacions necessàries per a verificar el compliment per part dels beneficiaris del requisit de no sobrepassar de l'obtenció d'ajudes de MINIMIS per un determinat import en un període predefinit, tenint sempre present que no és un registre central d'ajudes de MINIMIS.

Per això, i sense perjudici que la BDNS siga utilitzada per a comprovar el requisit d'obtenció d'ajudes de MINIMIS pels beneficiaris, continua sent necessari sol·licitar a les empreses el certificat de les ajudes de MINIMIS percebudes.

 

Pot consultar la següent documentació per a obtindre més informació del servei:

Contrato Integración WS_IGAE_CONSULTA_MINIMIS

EjemploConsultaMINIMIS.zip

EjemploConsultaMINIMISAsincrona.zip

 

Per a interaccionar amb la plataforma i consumir estos servicis consulte els apartats relatius a Protocol d'actuació i Com usar la plataforma.

Per a sol·licitar l'accés als dits servicis haurà d'omplir el formulari següent, firmar-lo digitalment pel titular de l'òrgan sol·licitant i enviar-lo a formularios_interoperabilidad@gva.es.

Cal verificar la validació de firma d'esta sol·licitud en https://valide.redsara.es/valide/

Formulario_Acceso_Servicio
Plantilla_Procedimientos_Administrativos.xls