Visualització de contingut web

Procediment que s'ha de seguir per les Entitats Locals (EELL) de la Comunitat Valenciana per a la seua Adhesió a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

En compliment de l'Acord del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i la Generalitat de revisió del Conveni firmat entre el Ministeri d'Administracions Públiques i la Generalitat, per a la prestació mútua de servicis d'administració electrònica, subscrit el 12 de març del 2008 (Resolució de 16 de setembre del 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, de la Conselleria de Presidència, DOCV número 6612, de 20.09.2011, http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/20/pdf/2011_9533.pdf), s'establixen els termes i condicions generals per a un aprofitament comú dels servicis electrònics que presten ambdós parts, facilitant-ne l'accés i ús.

D'esta manera, les EELL de la Comunitat Valenciana podran accedir a les funcionalitats proporcionades pels servicis següents:

Annex I. Conexió a la Xarxa SARA, (Sistemes, Aplicacions i Xarxes per a les Administracions), integrada per un conjunt d'infraestructures tecnològiques que permeten connectar en xarxa a totes les administracions que ho desitgen, i facilitar un sistema d'intercanvi d'aplicacions entre administracions.

Annex II. Servicis oferits pel MPTAP per a la intermediació de dades entre administracions públiques. Servici que comprén la connexió a la Plataforma d'Intercanvi de dades de l'Estat, amb uns servicis bàsics i una política de seguretat comuna per a facilitar l'intercanvi segur d'informació entre les aplicacions connectades a la plataforma. Les aplicacions poden requerir o atorgar dades.

Annex V. Servicis oferits pel MPTAP de comunicació de domicili als òrgans i organismes de l'AGE. Comunicació de manera segura i fefaent de les dades referents al domicili d'un ciutadà que consten en el padró d'habitants del seu ajuntament, després d'un procés d'alta o modificació d'estes, a les unitats administratives o organismes seleccionats.

A l'empara d'este conveni, la Generalitat de la Comunitat Valenciana facilitarà a les entitats locals ubicades en el seu territori l'accés a les funcionalitats proporcionades per estos servicis o que s'incorporen en el futur, a través del corresponent acord entre la comunitat autònoma i cada entitat local, utilitzant com a mitjà tècnic la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat de la Comunitat Valenciana.

Per tal motiu, en compliment de tot això, les entitats locals que estiguen adherides al Conveni Marc de Col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i Federació Valenciana de Municipis i províncies, en matèria d'administració electrònica a l'àmbit de la Comunitat Valenciana i vullguen sol·licitar la prestació mútua de servicis d'administració electrònica, hauran de seguir el procediment detallat en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18296

 

Altra informació d'interés