Visualització de contingut web

Com sol·licitar l’accés?

Quan, per requeriments del procediment gestionat, es requerix utilitzar un servici de verificació a través del Client PAI CV, ha de posar-se en contacte amb l'administrador delegat del seu organisme perquè li habilite l'accés a l'aplicació.

Així mateix, en el procés d'alta, ha de facilitar a l'administrador delegat la informació següent:

El codi del procediment ha d'anar precedit pel CIF de l'organisme i seguir el següent format (màxim 20 caràcters): [CIF] + '_' + [codi procediment].

Per exemple: SXXXX_12345

  • Consentiment. Indicar si hi ha d'haver un consentiment exprés del ciutadà. (Indicar l'enllaç http del formulari o document adjunt)
  • Norma legal del procediment. (Nom i enllaç http o adjuntar document).
  • Articles de la norma legal on es requerix la informació a consultar.
  • Si hi ha caducitat o no; si n'hi ha, ha d'indicar-se la data.
  • Omplir el formulari de credencials d'usuari "Credencial usuari client"